"Yükleniyor..."

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak kişisel verilerinizin güvenle muhafaza edilmesine büyük bir önem veriyoruz. Müşterilerimizin sahip olduğumuz bu bilinçle ve KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizleri Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili aşağıda bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler ve hukuki sebep
Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti.olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti.ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Beein Profesyonel olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, internet sitesi, şirketimiz birimleri ve ofisler, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız. Ayrıca, şirket veya iş ortaklarımızın sunduğu hizmetleri kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmeden önce yasalara uygun şekilde elde edilen kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara göre işlenmekte ve korunmaktadır. Ancak bu durum, kullanıcılar / üyeler olarak kendi güvenlik tedbirlerinizi alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Bu kapsamdaki sorumluluk tarafımıza ait olmayacaktır. Kullanıcılar / üyeler internet sitesimizi ve/veya online sistemlerimizi yasalara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Bir yazılı iznimiz olmadan kullanıcılar / üyeler dijital, görsel, yazılı v.b. her türlü veri, data, detay, içerik veya bilgiyi alıp, kopyalayamaz, kullanamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, saklayamaz ve işleyemez. Bu hususta tüm yasal haklarımız saklıdır.

işbu bilgilendirme / aydınlatma bilgileri yasal mevzuat ve ihtiyaçlar doğrultusunda internet sitesi, portal, online sistem üzerinden yayımlamak suretiyle Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti. Tarafından güncellenebilir ve değiştirilebilir. Bunun için ayrıca muhataba tebliği gerekmeyecektir. Şirketimizin yaptığı güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde, portalda veya online sistemde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Yasal mevzuat kapsamında yapılacak değişiklikler de ilgili kullanım koşullarına dahil edilecek olup, mevzuat değişiklikleri kullanıcılar / üyeler tarafından da takip edilmesi zorunludur ve mevzuat değişiklikleri tüm tarafları bağlayıcıdır. Mevzuat uyarınca kanunda, yönetmelikte veya benzeri hukuki bağlayıcılığı olan metinlerde düzenlenmemiş hususlarda; taraflar arasındaki hukuki, ticari ilişki esas alınacak olup, bu hususta bir düzenleme olmaması durumunda işin nevi gereği ticari örf ve adet esas alınacaktır. Kullanıcılar / üyeler açıkça kanunda veya kullanım sözleşmesinde veya haricen başka yazılı metinler ile taahhüt edilmemiş olan hususların kendisine karşı veya kendi lehine hüküm ifade edeceğini iddia edemez.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti.'nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti.müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti.ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesinde Sayılan Hakları
Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti. olarak, kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız:

  • Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti.'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Beein Profesyonel Yazılım Ltd. Şti.'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.beeinpro.com adresindeki iletişim formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak görüş ve soruları ile ilgili bizimle info@beeinpro.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.